• BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 86
1 Year Warranty 1yr MOTLeather
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 86

BMW X3 2013 (63) 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr

 • Body Type
  SUV
 • Colour
  Grey
 • Fuel Type
  Diesel
 • Doors
  5
 • MPG
  50
 • Mileage
  102,395 miles
 • Year
  2013 (63)
 • Tax Rate
  £190 per year

About this BMW X3

Just arrived is this exceptional BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr, previously sold to our esteemed client. This 2013 (63) model boasts a mileage of 102,395 miles, powered by a diesel engine paired with an automatic transmission. Its sleek grey exterior accentuates its elegance. With a history of three owners, this car comes with x2 keys, air conditioning, and a host of additional extras, including Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface, Variable Sport Steering, Steering Wheel crafted in Leather with Multifunction capabilities and Gearshift Paddles, as well as Nevada Leather upholstery in Black. Recent upgrades include new rims and tires AND FULL GEAR BOX SERVICE Viewings are strictly by appointment only. Our telephone and email lines are open from 8am to 8pm, Monday to Sunday, every day of the year. Rest assured, all our vehicles come with a quality warranty of 1 year, extendable to 2 years, along with AA Breakdown Cover for over 6 months, and typically undergo servicing before collection or delivery. At PayLess4aCar, we believe in transparency; hence, there are no admin fees or hidden charges. We accept most credit and debit cards, excluding American Express. Consistently achieving awards year after year, including being a Retailer Award Finalist in 2021 and 2022, receiving Highly Rated Award in the same years with AutoTrader, and securing Top Rated Award in 2021 and 2022, we're poised to clinch all accolades again in 2024, having already done so. Our verified independent reviews speak volumes about our commitment to excellence. Finance options are available for most vehicles, and we offer worldwide delivery at trade cost. Additionally, we provide pick-up services from Basildon or Laindon Bus or Train Stations, as well as Stansted or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr 86
Finance this BMW
  • Optional Extras

   • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface
   • Steering Wheel - Leather - Multifunction - Gearshift Paddles
   • Variable Sport Steering
   • Nevada Leather - Black
  • Specification

   • 12V Power Socket - Centre Console
   • 12V Power Socket - Luggage Compartment
   • 18in Alloy Wheels - Light M Star Spoke - 368M
   • ABS - Anti Lock Braking System
   • ASC - Automatic Stability Control
   • Additional Detachable Cupholder
   • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
   • Air Microfilter
   • Airbags - Driver
   • Airbags - Driver and Front Passenger Side
   • Airbags - First and Second Seat Row ITS Head
   • Airbags - Passenger
   • Airbags - Passenger Deactivation
   • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
   • Ambient Interior Lighting
   • Anti Roll Bars - Front and Rear
   • Armrest - Front with Storage Compartment
   • Automatically Dimming Rear View Mirror
   • Auxiliary Input
   • BMW Mobility System
   • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
   • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
   • Brake Force Display
   • Bumper - Regeneration to Original Shape - MPH Specific
   • CBC - Cornering Brake Control
   • Cathodic Dip Paintwork Preservation of Hollow Cavities Underfloor Protection
   • Central Locking - Doors Boot Fuel Cap via Remote Key
   • Child Proof Locking System - Rear Doors
   • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
   • Courtesy Lights - Front and Rear with Soft On-Off Dimming
   • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
   • Cruise Control with Brake Function
   • DAB Digital Radio
   • DBC - Dynamic Brake Control
   • DSC - Dynamic Stability Control - Stabilises the Vehicle in Extreme Situations - Controls Traction
   • DTC - Dynamic Traction Control
   • Deformation Zones - Front and Rear
   • Door Handles - Body Colour
   • Door Mirrors - Drivers Aspheric
   • Door Mirrors - Electric and Heated and Aspheric
   • Door Sill Finishers - M Designation
   • Drive Performance Control
   • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
   • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
   • Electro Mechanical Parking Brake
   • Embellishers for Instrument Panel - Black High-Gloss
   • Engine Immobiliser
   • Exhaust Tailpipe - Finisher in Chrome
   • Exhaust Tailpipes - Twin Chrome
   • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
   • First Aid Kit
   • Floor Mats - Velour
   • Follow Me Home Headlight Function
   • Footwell Lights - Front
   • Front Fog Lights
   • Glove Compartment - Illuminated
   • Grab Handles with Four Coat Hooks
   • HDC - Hill Descent Control
   • Head Restraints - Front and Rear
   • Head Restraints - Height and Angle
   • Headlights - Automatic Activation
   • Headlights - Height Adjustment
   • Headlights - Washer System
   • Headlining - Anthracite
   • Heated Windscreen Washer Jets
   • High Level Third Brake Light
   • Incorrect Fuelling Protection System
   • Interior Lighting
   • Interior Trim - Brushed Aluminium
   • Kidney Grille - Chrome with Black Vertical Slats
   • Locking Wheel Bolts
   • Luggage Compartment - Additional Storage on Each Side and Under Floor
   • Luggage Compartment - Illuminated with Four Lashing Eyes in Boot Floor
   • Luggage Compartment - Removable Cover
   • M Aerodynamic Bodystyling
   • M Sport Steering Wheel
   • Multifunction Controls for Steering Wheel
   • OBC - On-Board Computer
   • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
   • PDC - Park Distance Control - Rear
   • Performance Control
   • Power Steering - Electric
   • Rain Sensor
   • Reading Lights - Front and Rear
   • Roof Rails - High-Gloss Shadowline
   • Run Flat Tyres
   • Seats - 60-40 Split Folding Rear
   • Seats - Manual Adjustment for Height - Fore and Aft Position - Recline Angle
   • Side Impact Protection
   • Speaker System with Five Speakers
   • Sport Seats - Front
   • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
   • Storage Compartment - Front Door Pockets
   • Storage Compartment - Trays in Centre Console
   • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
   • Suspension - Sport
   • TPWS - Tyre Pressure Warning System
   • iDrive Controller on Centre Console with 6.5in Colour Display
  • Technical Data

   • Dimensions
    • Height
     1,675 mm
    • Length
     4,648 mm
    • Width
     1,881 mm
   • Emissions
    • CO2
     147 g/km
    • Engine Euro Status
     5
   • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
     4
    • Driven Axle
     4WD
    • Engine Capacity
     1,995 cc
    • Steering Wheel
     RHD
   • Fuel Consumption
    • MPG
     50
   • Performance
    • BHP
     181 bhp
    • Maximum Speed
     130 mph
    • Torque
     380 ft-lb
   • Weight and Capacities
    • Seats
     5
  • Contact Details
   Pay Less 4 a Car
   9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
   Telephone
   Opening Hours
   • Monday08:00 - 20:00
   • Tuesday08:00 - 20:00
   • Wednesday08:00 - 20:00
   • Thursday08:00 - 20:00
   • Friday08:00 - 20:00
   • Saturday08:00 - 20:00
   • Sunday08:00 - 20:00
   Directions
  You Might Also Like
   £9,500
    £9,495
     £7,695
     Vehicle Enquiry
     BMW X3 2.0 20d M Sport Auto xDrive Euro 5 (s/s) 5dr
     Vehicle of interest:
     BMW X3
     We would love to stay in touch!
     Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
     This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
     Secure your dream car
     Secure your dream car
     Need help financing your next purchase?
     Secure your dream car