• BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 84
1 YEAR WARRANTY ULEZ COMPLIANT
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 84

BMW 3 Series 2015 (15) 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr

£17,000
 • Body Type
  Saloon
 • Colour
  WHITE
 • Fuel Type
  Petrol
 • Doors
  4
 • MPG
  38.7
 • Mileage
  40,500 miles
 • Year
  2015 (15)
 • Tax Rate
  £210 per year

About this BMW 3 Series

Introducing the latest arrival: the stunning BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr, registered as GV15MJE, manufactured in 2015 (15), with a mileage of 40,500. This petrol-driven vehicle features an automatic transmission and is finished in an elegant white exterior. With two previous owners, it boasts ULEZ compliance and comes complete with two keys, parking sensors, and a built-in satellite navigation system. Its 18-inch alloy wheels add to its sporty allure. Just fully serviced inc MOT and front disks and pads - then air con re gas. Recently serviced and MOTed, this car also includes optional extras such as Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control, Sport Automatic Transmission, Interior Trim in Brushed Aluminium, Interior Trim Finisher in Pearl Chrome, and Dakota Leather upholstery in Coral Red with Black Highlight with Black Interior. Please note that all viewings are strictly by appointment only. Our telephone and email lines are open from 8 am to 8 pm, seven days a week, 365 days a year. Every vehicle we offer comes with a quality warranty extendable to two years, AA Breakdown Cover for over six months, and typically undergoes servicing before collection or delivery. There are no admin fees or hidden charges, and while we accept most credit and debit cards, we regretfully do not accept American Express. At PayLess4aCar, our commitment to excellence is reflected in the accolades we receive year after year. As finalists for the Retailer Award in 2021 and 2022, recipients of the Highly Rated Award in the same years from AutoTrader, and honored with the Top Rated Award in 2021 and 2022, we're poised to clinch these titles again in 2024—already achieving this feat! Explore our verified independent reviews to comprehend why our customers consistently choose us. For your convenience, finance options are available for most vehicles. Moreover, we offer worldwide delivery at trade cost and provide transportation from Basildon or Laindon Bus or Train Stations, as well as Stansted or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr 84
Finance this BMW
  • Optional Extras

   • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
   • Sport Automatic Transmission
   • Interior Trim - Brushed Aluminium
   • Interior Trim Finisher - Pearl Chrome
   • Dakota Leather - Coral Red with Black Highlight with Black Interior
  • Specification

   • 18in Alloy Wheels - Light M Star Spoke - 400M
   • 6.5in Colour Display Screen
   • ASC - Automatic Stability Control
   • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
   • Airbags - Passenger Deactivation
   • Alarm System Thatcham 1 with Remote Control
   • Ambient Lighting - Switchable BMW Classic Orange - White
   • Armrest - Rear Centre
   • Automatically Dimming Rear View Mirror
   • Auxiliary Input
   • BMW TeleServices
   • Battery Safety Cut Off
   • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
   • Brake Drying
   • Brake Pre-Tensioning
   • Bumpers - Body Colour
   • CBC - Cornering Brake Control
   • Comfort Go Keyless Engine Start
   • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
   • Cruise Control with Brake Function
   • DAB Digital Radio
   • DBC - Dynamic Brake Control
   • DSC - Dynamic Stability Control Plus
   • DTC - Dynamic Traction Control
   • Daytime Running Lights
   • Door Handles - Body Colour
   • Door Mirrors - Electric and Heated and Aspheric
   • Drive Performance Control - ECO PRO - Comfort - Sport and Sport Plus
   • Dynamic Brake Lights
   • Electronic Differential Lock
   • Extended Lighting
   • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
   • Exterior Trim - Matt Black
   • First Aid Kit
   • Front Fog Lights
   • Halogen Headlights
   • Headlights - Automatic Activation
   • Headlights - Beam Throw Control
   • Headlining - Anthracite
   • Heat Protection Glazing with Green Tint
   • Interior Trim - Aluminium Hexagon with Estoril Blue Finisher
   • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
   • M Aerodynamic Bodystyling
   • M Sport Suspension
   • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
   • PDC - Park Distance Control - Rear
   • Reading Lights - Front and Rear
   • Roof Mouldings - Body Colour
   • Seat Belt Security Check for Driver
   • Shark Fin Aerial
   • Side Exterior M Designation Badges
   • Side Impact Protection
   • Speakers x6
   • Sport Seats - Front
   • Sun Visors with Vanity Mirrors and Ticket Holder
   • Suspension - Five-Link
   • Suspension - Front Aluminium
   • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
   • Trim Finisher - Estoril Blue - Matt
   • Warning Triangle
  • Technical Data

   • Dimensions
    • Height
     1,446 mm
    • Length
     4,624 mm
    • Width
     1,811 mm
   • Emissions
    • CO2
     145 g/km
    • Engine Euro Status
     6
   • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
     6
    • Driven Axle
     4WD
    • Engine Capacity
     2,993 cc
    • Gears
     8
    • Steering Wheel
     RHD
    • Wheelbase
     Standard
   • Fuel Consumption
    • MPG
     38.7
    • MPG (Extra Urban)
     51.4
    • MPG (Urban Cold)
     26.9
   • Performance
    • BHP
     302 bhp
    • Torque
     465 ft-lb
   • Safety
    • NCAP (Adult Rating)
     95
    • NCAP (Overall Rating)
     5
    • NCAP (Pedestrian Rating)
     78
   • Weight and Capacities
    • Seats
     5
  • Contact Details
   Pay Less 4 a Car
   9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
   Telephone
   Opening Hours
   • Monday08:00 - 20:00
   • Tuesday08:00 - 20:00
   • Wednesday08:00 - 20:00
   • Thursday08:00 - 20:00
   • Friday08:00 - 20:00
   • Saturday08:00 - 20:00
   • Sunday08:00 - 20:00
   Directions
  You Might Also Like
   £15,731
    £18,370
    Vehicle Enquiry
    BMW 3 Series 3.0 335i M Sport Auto Euro 6 (s/s) 4dr
    Vehicle of interest:
    BMW 3 Series
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Secure your dream car
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car