• BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 86
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 87
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 88
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 89
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 90
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 91
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 92
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 93
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 94
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 95
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 96
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 97
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 98
1 YR WARRANTY 1YR MOT AUTO
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 86
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 87
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 88
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 89
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 90
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 91
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 92
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 93
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 94
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 95
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 96
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 97
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 98

BMW 3 Series 2013 (63) 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr

£15,575
 • Body Type
  Estate
 • Colour
  White
 • Fuel Type
  Diesel
 • Doors
  5
 • MPG
  55
 • Mileage
  47,000 miles
 • Year
  2013 (63)
 • Tax Rate
  £190 per year

About this BMW 3 Series

Introducing the exquisite 2013 BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr. This sublime vehicle, adorned in white, has just arrived and boasts a mere 47,000 miles on the odometer. Included with this BMW are features such as SAT NAV, full leather interior, 18-inch alloys, parking sensors, privacy glass, and much more. All viewings of this exceptional vehicle are strictly by appointment only. Our telephone and email lines are open from 8 am to 8 pm, seven days a week, 365 days a year. Rest assured, all vehicles at PayLess4aCar come with a quality warranty extendable to 2 years, AA Breakdown Cover, over 6 months MOT, and are typically serviced before collection or delivery. We pride ourselves on transparency with no admin fees or hidden charges. We accept most credit and debit cards, excluding American Express. With a consistent track record of awards, including Retailer Award Finalist 2021-2022, Highly Rated Award 2021-2022, and Top Rated Award 2021-2022 with AutoTrader, our reputation precedes us. Read our verified independent reviews to understand why. Explore finance options available for most vehicles to make your purchase seamless. We offer worldwide delivery at trade cost and provide collection services from Basildon or Laindon Bus or Train Stations, as well as Stansted or Southend Airports. Contact us now to schedule a viewing and experience the luxury of this BMW 3 Series firsthand.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 1
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 2
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 3
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 4
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 5
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 6
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 7
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 8
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 9
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 10
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 11
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 12
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 13
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 14
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 15
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 16
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 17
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 18
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 19
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 20
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 21
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 22
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 23
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 24
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 25
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 26
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 27
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 28
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 29
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 30
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 31
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 32
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 33
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 34
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 35
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 36
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 37
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 38
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 39
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 40
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 41
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 42
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 43
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 44
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 45
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 46
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 47
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 48
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 49
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 50
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 51
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 52
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 53
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 54
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 55
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 56
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 57
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 58
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 59
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 60
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 61
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 62
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 63
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 64
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 65
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 66
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 67
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 68
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 69
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 70
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 71
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 72
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 73
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 74
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 75
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 76
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 77
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 78
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 79
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 80
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 81
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 82
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 83
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 84
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 85
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 86
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 87
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 88
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 89
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 90
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 91
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 92
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 93
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 94
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 95
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 96
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 97
 • BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr 98
Finance this BMW
  • Optional Extras

   • Concierge Service
   • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface
   • Full Black Panel Display
   • Media Package - BMW Professional
   • Navigation System - BMW Professional Multimedia
   • Sun Protection Glazing
   • Dakota Leather - Black
  • Specification

   • 12V Power Socket - Centre Console
   • 12V Power Socket - Passenger Footwell
   • 18in Alloy Wheels - Light M Star Spoke - 400M
   • 40-20-40 Split Folding Rear Seats
   • 6.5in Colour Display Screen
   • ABS - Anti Lock Braking System
   • ASC - Automatic Stability Control
   • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
   • Air Microfilter
   • Airbags - Driver
   • Airbags - Driver and Front Passenger Side
   • Airbags - First and Second Seat Row ITS Head
   • Airbags - Passenger
   • Airbags - Passenger Deactivation
   • Alarm System Thatcham 1
   • Ambient Lighting - Switchable BMW Classic Orange - White
   • Armrest - Front and Rear Integrated into Door Trim
   • Armrest - Front with Storage Compartment
   • Armrest - Rear Centre
   • Automatically Dimming Rear View Mirror
   • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
   • Battery Safety Cut Off
   • Bluetooth Hands Free with USB Audio Interface
   • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
   • Brake Assist
   • Brake Drying
   • Brake Pad Wear Indicator - Front and Rear
   • Brake Pre-Tensioning
   • Bumper System Front and Rear - Replaceable Deformation Elements for Impacts Up to 9mph
   • Bumpers - Body Colour
   • CBC - Cornering Brake Control
   • Central Locking Switch
   • Check Control Warning System
   • Child Proof Locking System - Rear Doors
   • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear x2
   • Coded Belt Buckles Rear
   • Comfort Go Keyless Engine Start
   • Cruise Control with Brake Function
   • Cup Holders - Front x2
   • DAB Digital Radio
   • DBC - Dynamic Brake Control
   • DSC - Dynamic Stability Control Plus
   • DTC - Dynamic Traction Control
   • Daytime Running Lights
   • Door Handles - Body Colour
   • Door Mirrors - Body Coloured
   • Door Mirrors - Body Coloured Housing
   • Door Mirrors - Electric and Heated
   • Door Mirrors - Integrated Indicator Side Repeaters
   • Door Sill Finishers - BMW Designation - Black
   • Door Sill Finishers - M Designation
   • Drive Performance Control - ECO PRO - Comfort - Sport - Sport Plus
   • Dynamic Brake Lights
   • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
   • Electronic Differential Lock
   • Engine Immobiliser
   • Exhaust Tailpipe - Chrome - Dual - Round - Left
   • Extended Lighting
   • Exterior Parts in Body Colour - Bumpers - Door Handles - Mirror Caps - Roof Mouldings
   • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
   • First Aid Kit
   • Floor Mats - Velour
   • Foldable Storage Floor with Compartment
   • Follow Me Home Headlight Function
   • Front Fog Lights
   • Fuel Gauge
   • Glove Box Opener with Chrome Trim
   • Grab Handles - in Roof Lining x4
   • Handbrake Lever - Gear Knob in Artificial Leather
   • Head Restraints - Rear
   • Head Restraints - Rear Seat x3 Fixed
   • Headlights - Automatic Activation
   • Headlights - Beam Throw Control
   • Headlining - Anthracite
   • Heat Protection Glazing with Green Tint
   • Heated Windscreen Washer Jets
   • Height Adjustable Drivers Seat - Manual
   • High Level Third Brake Light
   • Hill Start Assist
   • Incorrect Fuelling Protection System
   • Interior Lighting
   • Interior Trim - Aluminium Hexagon
   • Interior Trim Finisher - Pearl Chrome
   • Kidney Grille - Chrome Extra-Wide High-Gloss Black Vertical Slats
   • LED Tailights
   • Lashing Eyes in Luggage Compartment x4
   • Lights-On Warning
   • Lightweight Engineering
   • Luggage Compartment - Light
   • Luggage Compartment - Lights in Tailgate
   • Luggage Compartment - Strap and Storage Net
   • M Aerodynamic Bodystyling
   • M Sport Instrument Cluster
   • M Sport Suspension
   • Non Smokers Package
   • OBC - On-Board Computer
   • Oil Temperature Gauge
   • Outside Temperature Display
   • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
   • PDC - Park Distance Control - Rear
   • Personal Profile
   • Power Socket - 12V in Luggage Compartment
   • Rain Sensor with Automatic Headlight Activation
   • Reading Lights - Front and Rear
   • Remote Audio Controls
   • Remote Control Including Integrated Key - 2
   • Roller Shutter in Luggage Compartment
   • Roof Mouldings - Body Colour
   • Roof Rails - Black
   • Run Flat Tyres
   • Seat Belt Security Check for Driver and Front Passenger
   • Separating Net in Luggage Compartment
   • Servotronic Steering
   • Side Impact Protection
   • Speaker System with 4x25 Watt
   • Speakers x6 - Two Way
   • Speedometer with MPH Readout
   • Sport Automatic Transmission
   • Sport Seats - Front
   • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
   • Steering Wheel - M Sport Leather Multifunction
   • Storage Compartment - Rear Centre Console and Front-Rear Door Trim
   • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
   • Suspension - Five-Link
   • Suspension - Front Aluminium
   • TPWS - Tyre Pressure Warning System
   • Tachometer
   • Tailgate Operation - Powered
   • Tailgate Window - Independently Opening
   • Tool Kit Located in Luggage Compartment
   • Trim Finisher - Estoril Blue - Matt
   • Two Bag Hooks in Luggage Compartment
   • Tyres - Reduced Rolling Resistance
   • USB Audio Interface
   • USB and 3.5mm Auxiliary Input in Centre Console for Auxiliary Playing Devices
   • Welcome Lighting
   • Windscreen Wipers - Two-Speed with Adjustable Intervals
   • iDrive Controller with Shortcut Buttons
  • Technical Data

   • Dimensions
    • Height
     1,462 mm
    • Length
     4,624 mm
    • Width
     1,811 mm
   • Emissions
    • CO2
     135 g/km
    • Engine Euro Status
     5
   • Engine and Drivetrain
    • Cylinders
     6
    • Driven Axle
     RWD
    • Engine Capacity
     2,993 cc
    • Steering Wheel
     RHD
   • Fuel Consumption
    • MPG
     55
   • Performance
    • BHP
     254 bhp
    • Maximum Speed
     155 mph
    • Torque
     560 ft-lb
   • Weight and Capacities
    • Seats
     5
  • Contact Details
   Pay Less 4 a Car
   9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
   Telephone
   Opening Hours
   • Monday08:00 - 20:00
   • Tuesday08:00 - 20:00
   • Wednesday08:00 - 20:00
   • Thursday08:00 - 20:00
   • Friday08:00 - 20:00
   • Saturday08:00 - 20:00
   • Sunday08:00 - 20:00
   Directions
  Vehicle Enquiry
  BMW 3 Series 3.0 330d M Sport Touring Auto Euro 5 (s/s) 5dr
  Vehicle of interest:
  BMW 3 Series
  We would love to stay in touch!
  Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
  Secure your dream car
  Secure your dream car
  Need help financing your next purchase?
  Secure your dream car